TỔ CHỨC BỘ MÁY HỘI CỰU CHIẾN BINH ĐHKTQD

Ngày đăng: 28/09/2011 13:3:53

I . TỔ CHỨC BỘ MÁY HỘI CỰU CHIẾN BINH ĐHKTQD
          

 

          BAN CHẤP HÀNH HỘI CCB

   - CHỦ TỊCH
   - PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
   - PHÓ CHỦ TỊCH
   - CÁC UỶ VIÊN

 

       CHI HỘI
 
 -VIỆN
  - KHOA
  - BỘ MÔN

    CHI HỘI

-PHÒNG BAN

        CHI HỘI

-CHUYÊN TRÁCH
- TRUNG TÂM
- ĐƠN VỊ PHỤC VỤ

         CHI HỘI

- TRUNG TÂM
DỊCH VỤ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

 

II. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU CHIẾN BINH

1. Nguyễn Quang Dong                  Chủ tịch
2. Nguyễn Chí Tuệ           Phó chủ tịch thường trực
3. Trần Quý Liên              Phó chủ tịch
4. Đỗ Đức Bình                Ủy viên
5. Lê Văn Cường              Ủy viên
6. Nguyễn Văn Khánh     Ủy viên
7. Nguyễn Thị Mùi          Ủy viên
8. Nguyễn Thị Ngừng      Ủy viên
9. Trần Kim Thanh          Ủy viên

 III. DANH SÁCH PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC CHI HỘI

1. CHI HỘI VIỆN, KHOA, BỘ MÔN
* Hoàng Việt      -  Chi hội trưởng
* Trần Quý Liên  - Chi hội phó
* Lê Văn Cường   - Ủy viên

2. CHI HỘI PHÒNG BAN
* Nguyễn Chí Tuệ         -   Chi hội trưởng
* Đỗ Đức Bình               -   Chi hội phó
*Trần Thị Kim Thanh   - Ủy viên

3. CHI HỘI TRUNG TÂM, CHUYÊN TRÁCH, ĐƠN VỊ PHỤC VỤ
*Nguyễn Văn Khánh  - Chi hội trưởng
*Nguyễn Thị Mùi         - Chi hội phó
vNguyễn Thị Ngừng  - Ủy viên

4. CHI HỘI TRUNG TÂM DỊCH VỤ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO
*Nguyễn Việt Cường    - Chi hội trưởng
*Tạ Hoàng Tinh Băng  -  Chi hội phó